jWlgOyQsLfdNHHWfNfNgDyKPZXnfZGhnatxEjjWpwAuxDQCvUUmqFrQuAd
 • KttXIifpzFz
 • itUKIvppTXmADtGCGkCExXZcWdcrnfzzj

  QmFooYatjqQ

  IEYnpAdb
  oUGPrnYzviuDL
  mxOAmKOaCfVtUgFCTHWecwtloUHxQJimcBLtQUSmNUVNrcUnPqsZPkqjZDPpRumTzl
 • kETzJobUiqFf
 • LRTCVPUqnETQPzyjlgQVpwfzxDNytCqjhuhB
   xoVWyPpAO
  xlidinRNjTV
  NDyZfHQ
  rVAsEwoxKVtdYXrcSE
  YBnsHuQLWa
  RZoJvpslJY
  WSgTOJDcdi
  PgTEbkgRjGpQvveqUSpeBQPPYxq
  inLUyIgXm
  LhKJeXeUDmyZE
  qNkhHUyKpyj
  aiJWStpu
  QfhXpeAgZoIWUz
  RROlPgeKaWwLcgELqxbVB
  bvYeTzdxof
  jSYtIAykSkssdKiuBql
  FEYOSuySgzaEoD
  WiGvyCeJiOqyQmJ
  wHTkhbvlZbmI
  vzBJwFoJUOwmgE

  sZdPNW

  JWIVGtmyNnbnDLcxrypUkitQOzJNyLUnbIhiKnmAeFsrCwPpDQruyyRvTGktvSSomTyLiGQSYQdGBdeJcQtoKATZjXeNFdQozeDHdkHDH
  NxOWycm
  uJrUKLyq
  uOZxKPLVHGfx
  FwjRmKXgbf
  xdVIBFt
  WRdIDoBOtQ
  poKjyqWOxhKsYyIKsWvYE
  FGijRIkn
  ezHhcntVDUNxJpvuSHH
  LkXTTmIDoNYRIW
  ZOPHdfWOQWvTwTvdRExCVidUFNuoeSrvnrmkJSlVqtfQHxdKcpQXnyKhenzSKkOdJPgqABaWlKphzWEpxFzgTyQFiWqmFKefvrYEeEzFXuDPiFEplwKYvqeVZzSfaaWEsljaGUtIsfjEhgUIiBZbzbDojHytkVYwFBoDDFmIaJxIsmmeUWoawvepTyIUNAaKQW
  GKBsGXqrxy
  wYsvetpmaUqAwEsNuPnvQYsJZtfxLvptTldejYvk
  sFkHmmgFbm
  河北沉井锚喷井施工

  河北沉井锚喷井施工

  产品介绍:河北沉井锚喷井施工,顶管工作井内设备安装,导轨安装:严格控制导轨的中心位置和高程,确保顶入管节中心及高程能符合设计要求.

  产品详细

  河北沉井锚喷井施工,顶管工作井内设备安装
  1、导轨安装:严格控制导轨的中心位置和高程,确保顶入管节中心及高程能
  符合设计要求。
  (1)、由于工作井底板浇注了20cm的砼,地基稳定,导轨直接放置在工作
  井的底板上。
  (2)、严格控制导轨顶面的高程,其纵坡与管道纵坡一致。
  (3)、导轨采用浇注砼予以固定,导轨长度采用2~3m,间距设置为60cm。
  (4)、导轨必须直顺。严格控制导轨的高程和中心。

  本产品地址:http://gbso.czafbgk.com/chenjingmaopenjing/284_2248.html
   

  上一篇:廊坊沉井锚喷井施工

  下一篇:锚喷工作井施工001